Curs: Avaluació del procés d’ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l’ocupació


– Títol de Batxillerat, BUP o bien nivells superiors.– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell tres.– Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell dos de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.– Complir els requisits acadèmics d’accés als bruñas formatius de grau superior, o bien haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.– Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de veinticinco anys i/o cuarenta y cinco anys.
• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o bien títol de graucorresponent, o bien altres títols equivalents.• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a otítol de grau corresponent, o bien altres títols equivalents.
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)Objectius
Aquesta acció es corresponen amb el mòdul formatiu Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge en formació per a l’ocupació (MF1445_3) del certificat de professionalitat de Docència de la formació professional per a l’ocupació.
• Realitzar un diagnòstic inicial de la formació dels alumnes, elaborant i aplicant instruments d’avaluació amb la finalitat d’adequar els continguts al nivell formatiu dels mateixos.• Comprovar durant el desenvolupament, i al final, de l’acció formativa, el nivell d’adquisició de competències professionals, elaborant i aplicant instruments d’avaluació per administrar orientacions sobre l’adquisició d’aprenentatges simples i complejos amb la finalitat d’ajudar a cada alumne al seu assoliment i millora.
Continguts
-Avaluació en formació per l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició-Elaboració de proves per a l’avaluació de continguts teòrics-Disseny i elaboració de proves d’avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició-Avaluació i seguiment del procés formatiu de conformidad con la formació presencial i en línia
Avaluació
Prova teòrica objectiva de tipus test de quince preguntes amb resposta múltiple (cuatro opcions), i només una adecuada.
Valoració: cada resposta adecuada valdrà 0,66 punt. Les respostes incorrectes tindran una penalització. Serà necessari obtenir un cinco per aprovar.
Durada i lloc: veinte minuts a l’aula teòrica
Temporització: penúltima sessió del mòdul
Prova pràctica: Projecte de disseny d’una activitat pràctica final amb la seva fitxa d’avaluació de pràctiques
Valoració: Màxim de diez punts. Serà necessari obtenir un cinco per aprovar
Durada i lloc: per grup a l’aula teòrica, tres hores i treinta minuts.
Temporització: transcorregut el ochenta y cinco por ciento del mòdul
La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.
La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un treinta por ciento del total, i de la qualificació d’avaluació final en un setenta por ciento , i és concretarà en suficient (cinco-seis), notable (siete-ocho) i excel•lent (nueve-diez)
Certificat
Conduent Acreditació Modul formatiu “Avaluació del procés d’ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l’ocupació” (MF1445_3)
RD/DECRET:625/2013 data:02-ocho-dos mil trece