Curs: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucionalRequisits
– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bien mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell dos .– Complir el requisit acadèmic d’accés als bruñas formatius de grau mitjà per al nivell dos o bien bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de veinticinco anys i / o bien de cuarenta y cinco anys.– Tenir els coneixements formatius o bien professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)Objectius
Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1016_2 Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a presentes dependents en institucions socials. Pretenem que en terminar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1016_2: Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les presentes i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.
Continguts
-Intervenció en l’atenció a les presentes dependents i el seu entorn-Protocols d’actuació en la recepció i acolliment de residents
Avaluació
Prova teòrica consistent en un test de veinte ítems que pot conjuntar preguntes d’elecció múltiple, omplir buits, veritat o bien fals, referits als continguts de totes dues unitats formatives.
Criteris de valoració: cada resposta adecuada valdrà 0,5 punts depenent del número d’ítems. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o bien superior al cinco.
Durada i lloc de realització: cuarenta y cinco-sesenta minuts a l’aula.
Temporització: un cop impartides el ochenta y cinco por ciento de les hores lectives del mòdul.
Prova pràctica escrita: En funció d’un cas determinat o bien situació específica l’alumne haurà de respondre a la demanda o bien demandes que se li plantegin com a exercici.
Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al diez. Es considerarà aprovat desde el 5; atenent als següents criteris:
• Organització, planificació i seqüència del treball• Adequació de la resposta a la demanda plantejada
Durada i lloc de realització: tres hores, tant a l’aula com al taller.
Temporització: un cop impartides el ochenta y cinco por ciento de les hores lectives del mòdul.
La prova final del mòdul haurà d’identificar la puntuació obtinguda en todas y cada una de les Unitats Formatives que el composen. Així mateix, per aprovar, l’alumne haurà d’obtenir un cinco en cadascuna de les unitats.
La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.
Certificat
Conduent Acreditació Modul formatiu Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (MF1016)
RD/DECRET:1379/2008 data:01-ocho-dos mil ocho