Curso gratuit: Anglès. Nivell B2.C


Datos del curso:

Data inicio: 26/02/2016
Contacto: novecientos setenta y 2 millones doscientos nueve mil quinientos treinta y nueve
PRESENCIAL
LLOC: GRUP MIFAS – FUNDACIÓ MIFAS.– RBLA XAVIER CUGAT cuarenta y tres BAJOS
INICI: veintiseis-dos-2016FINAL: veintiseis-cuatro-dos mil dieciseis
DURADA: sesenta Hores
HORARI: dimarts, dijous i divendres de 19:30 a 22:10 hores
Requisits
Nivell Intermediate – Upper Intermediate.– Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o– Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers 2 anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o bien de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).
Comprometre’s a:– Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total ciento ochenta hores)– Un treball i esforç personal d’aproximadament diez hores setmanals fora de classe
Es prioritzarà la participació d’aquelles presentes que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se ha algún dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d’aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.
Objectius
Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès B2B, B2C, B2D que és preparatori per a l’obtenció del First Certificate in English.
Finalitzat l’itinerari s’hauran adquirit les habilitats següents:• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, alegatos, missatges enregistrats, charles telefòniques i frente a frente).• Comunicar-se de forma apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació concreta. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.
Continguts
-Continguts morfosintàctics-Continguts fonètics i fonològics-Continguts lèxics i semàntics
Avaluació
La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell First Certificate:
Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)Tipus de prova: siete parts amb cincuenta y dos preguntes. De la part 1 a la cuatro, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part cinco a la siete, són exercicis de comprensióDurada: 1 hora i quince minutsCaracterístiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, convertir oraciones, i d’emplenar textosValoració: veinticinco por ciento del total de la prova
Writing (expressió escrita)Tipus de prova: dos partsDurada: 1 hora i veinte minutsCaracterístiques: dues redaccions d’entre ciento cuarenta-ciento noventa paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre 3 opcions. Els escrits podran ser: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.Valoració: veinticinco por ciento del total de la prova
Listening (comprensió oral)Tipus de prova: cuatro parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne contestarà treinta preguntes repartides entre les cuatro partsDurada: cuarenta minutsCaracterístiques: Exercicis de resposta múltiple i llenar oraciones.Valoració: veinticinco por ciento del total de la prova
Speaking (expressió oral)Tipus de prova: cuatro exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.Durada: catorce minutsCaracterístiques: intercanvis curts amb el professor i amb l’altre alumne; parlotear durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els 2 candidats, taberna col•laborativa entre els 2 candidats.Valoració: veinticinco por ciento del total de la prova.
L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o bien superior a cinco,75.
Certificat
Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Más información…