Curs: Anglès B1.A


Rate this post

Nivell Pre-Intermediate– Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o– Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers 2 anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o bien de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).
Comprometre’s a:– Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total ciento ochenta hores)– Un treball i esforç personal d’aproximadament diez hores setmanals fora de classe
Es prioritzarà la participació d’aquelles presentes que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se ha algún dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d’aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.
Objectius
Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès B1A, B1B, B1C, B1D que és preparatori per a l’obtenció del Preliminary English Test (PET).
Finalitzat l’itinerari s’hauran adquirit les habilitats següents:• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.• Comenzar i mantenir hables i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o bien relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.• Comunicar-se de forma coherent i entenedora en situacions quotidianes i d’aprenentatge, per explicar una història, compartir inventes i informació o bien expressar sentiments.• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació sociable.• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.• Comprendre el missatge general, les inventes principals i els detalls fàcilment reconocibles en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en hables frente a frente.• Comprendre l’essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.• Comprendre les inventes principals i localitzar informació concreta en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció sociable.
Continguts
-Continguts morfosintàctics-Continguts ortogràfics-Continguts lèxics i semàntics
Avaluació
La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell PET:
Reading (comprensió escrita)Tipus de prova: consta de cinco exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de responder treinta y cinco preguntes repartides entre els cinco exercicisCaracterístiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions. cuarenta y cinco minutsValoració: veinticinco por ciento del total de la prova
Writing (expressió escrita i ús de la llengua)Tipus de prova: consta de tres parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de responder siete preguntes repartides entre les tres partsCaracterístiques: Un exercici amb cinco preguntes de convertir oraciones i 2 escrits: un missatge curt de treinta-treinta y cinco paraules i una carta d’aproximadament cien paraules. cuarenta y cinco minutsValoració: veinticinco por ciento del total de la prova
Listening (comprensió oral)Tipus de prova: consta de cuatro parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de responder veinticinco preguntes repartides entre les cuatro partsCaracterístiques: Exercicis de resposta múltiple, omplir espais en blanc, i exercicis de verdader o bien fals. treinta minutsValoració: veinticinco por ciento del total de la prova
Speaking (expressió oral)Tipus de prova: consta de cuatro exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.Característiques: explicar aspectes personals, intercanviar preguntes desde distintos enunciats, descriure imatges i mantenir un diàleg. diez -doce minutsValoració: veinticinco por ciento del total de la prova
L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o bien superior a cinco,5.
Certificat
Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)