Curs: Anglès. Informació i atenció turística en llengua estrangera


Rate this post

Requisits
Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de presentes aturades.
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)Objectius
Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder administrar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parloteen llengües estrangeres.
Continguts
-Terminologia concreta en les relacions turístiques amb clients en situacions específiques: establiments de restauració, transport, indicacions, etcétera-Expressions i estructures habituals en l’atenció al visitant
Avaluació
Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:
Tipus de la prova: Prova escritaDurada i lloc de realització: cuarenta minuts i es farà a l’aulaCaracterístiques: veinte preguntes tipus test sobre conceptes i vocabulari. Els ítems tipus test poden ser d’un únic tipus o bien bé una combinatòria entre selecció múltiple, compleció de text i resposta breu.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al diez. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de cinco.Temporització: Desde la penúltima sessió
Tipus de la prova: Prova pràcticaDurada i lloc de realització: sesenta minuts i es farà a l’aulaCaracterístiques: Simulació pràctica d’una situació d’informació turística, en parelles, cuatro minuts cadascuna.Valoració: Es puntuarà de l’1 al diez, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de cinco punts, atenent els següents criteris:
– L’empatia i assertivitat– L’escolta activa– La dicció i entonació en llengua estrangera– L’expressió verbal en llengua estrangera– FluïdesaTemporització: Desde la penúltima sessió.
La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les aprecies de la prova teòrica i la prova practica.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament