Curs: Anglès professional per a logística i transport internacionals (Cornellà de Llobregat)


Rate this post

Subvencionat
Requisits
– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bien mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell dos.– Complir el requisit acadèmic d’accés als bruñas formatius de grau mitjà per al nivell dos o bien bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de veinticinco anys i / o bien de cuarenta y cinco anys.– Tenir els coneixements formatius o bien professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.– Comunicar-se en anglès en un nivell bàsic (A2)
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)Objectius
Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Anglès professional per a ogística i transport internacionals (MF1006_2) corresponent al certificat de professionalitat de Organització del transport i la distribució.
Comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en les relacions i activitats de logística i transport internacionals
mes…Continguts
-Expressions i estructures lingüístiques utilitzades en les operacions de transport i logística en anglès-Operativa concreta de logística i transport en anglès-Atenció d’incidències en anglès-Comercialització de serveis de transport en anglès-Comunicació comercial escrita en anglès
Avaluació
1. Tipus de prova: examen tipus testCaracterístiques: contindrà veinte preguntes amb 3 respostes possibles i una sola correcteCriteris de valoració: cada pregunta puntuarà 0,5Durada i lloc de realització: cuarenta minuts i es realitzarà a l’aulaTemporització: al ochenta por ciento del curs
dos. Preparar una presentació sobre uns productes per a exportar d’almenys diez minuts considerant:Què els objectius de la presentació siguin clarsFer proporcionar normes d’educació i cortesia necessàries per a la comunicació eficaz de la informació que es vol presentarQuè contingui una conclusió i agraïments al públicDurada i lloc de realització: setenta y cinco minuts i es realitzarà a l’aulaTemporització: al ochenta por ciento del curs
La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.
La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un treinta por ciento del total, i de la qualificació d’avaluació final en un setenta por ciento , i és concretarà en suficient (cinco-seis), notable (siete-ocho) i excel•lent (nueve-diez)
Certificat
Conduent Acreditació Mòdul formatiu Anglès professional per a ogística i transport internacionals (MF1006_2)
RD/DECRET:109/2008 data: