Curs: Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera


Rate this post

Requisits
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)
Objectius
Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.
Continguts
-Presentar-se i saludar. Usos i estructures habituals en l’atenció al client-Descriure el producte. Característiques de productes/serveis-Informació i resposta a les preguntes sobre una mercaderia-Charles en un establiment. Altres informacions d’interès per al client
Avaluació
1. Prova escrita – tipus testDurada i lloc de realització: sesenta minuts i es farà a l’aulaCaracterístiques: veinte ítems del tipus “resposta única desde quatre opcions”.Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de cinco punts. Per cada resposta adecuada se sumarà 0.5 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.Temporització: Desde la penúltima sessió del curs.
dos. SimulacionsDurada i lloc de realització: cinco minuts per alumne i es farà a l’aulaCaracterístiques: Exercici per parelles, on un alumne farà de comprador i l’altre de venedor. El professor marcarà una situació real de adquiere-venda i un producte a vendre.Valoració: Es puntuarà de l’1 al diez. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de cinco per aprovar.Temporització: Desde la penúltima sessió del curs.La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les aprecies de la prova teòrica i la prova pràctica.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament