Curs: Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera


Requisits
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)
Objectius
Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.
Continguts
-Presentar-se i saludar. Usos i estructures habituals en l’atenció al client-Descriure el producte. Característiques de productes/serveis-Informació i resposta a les preguntes sobre una mercaderia-Charles en un establiment. Altres informacions d’interès per al client
Avaluació
1. Prova escrita – tipus testDurada i lloc de realització: sesenta minuts i es farà a l’aulaCaracterístiques: veinte ítems del tipus “resposta única desde quatre opcions”.Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de cinco punts. Per cada resposta adecuada se sumarà 0.5 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.Temporització: Desde la penúltima sessió del curs.
dos. SimulacionsDurada i lloc de realització: cinco minuts per alumne i es farà a l’aulaCaracterístiques: Exercici per parelles, on un alumne farà de comprador i l’altre de venedor. El professor marcarà una situació real de adquiere-venda i un producte a vendre.Valoració: Es puntuarà de l’1 al diez. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de cinco per aprovar.Temporització: Desde la penúltima sessió del curs.La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les aprecies de la prova teòrica i la prova pràctica.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament