Curs: Comptabilitat bàsica


Rate this post

Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de la comptabilitat d’una empresa.
Continguts
-El patrimoni-El procés comptable-Tractament comptable de les existències-Tractament comptable de l’IVA-Amortitzacions
Avaluació
Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:
Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica que constarà de veinte preguntes sobre conceptes i coneixements teòrics, de les qual cinco seran preguntes curtes i quince preguntes tipus testCriteris de valoració: Cada pregunta respondida correctament valdrà 0.5, i caldrà obtenir un cinco per aprovar.Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.Temporització: En alguna de les 3 darreres sessions del curs.
Tipus de la prova: Prova escrita – pràcticaDonat un cas concret, els alumnes hauran de realitzar la comptabilització d’un bruña complet.Criteris de valoració: S’avaluarà amb una puntuació de l’1 al diez. Es considerarà aprovat desde el 5; atenent als següents criteris:– Claredat a l’ hora d’efectuar els exercicis exposats.– Assoliment de tot l’exercici sencer.– Grau d’ efectivitat a l’hora de resoldre l’ exercici.Durada i lloc de realització: dos hores a l’aula.Temporització: En alguna de les 3 darreres sessions del curs.
La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament