Curs: Cures estètiques de mans y peus a Balears


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 28/11/2017
Contacto: novecientos setenta y un millones setecientos veintiseis mil ochocientos treinta y cuatro
Dades de l’acció formativaEsp Formativa CD219/17 CURES ESTÈTIQUES DE MANS I PEUSCol·lectiuPersones en aturModalitat: PresencialCondueix a l’obtenció de certificat deInscripcions Fins:Dates Inici/Fi: De 28/11/2017 a 15/01/2018Horari: DE trece A 16’15 HRS.Família prof.:Lloc on s’imparteixESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MARÍA Y JOSÉC/ VOLTA DE LA MERCÈ, cuatro, BXS. 07002Tel.: novecientos setenta y un millones setecientos veintiseis mil ochocientos treinta y cuatro Fax: Email:Observacions:Mòduls que s’imparteixenCodi1237/17Codi EspIMPP0108síNivell de217/11/2017CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportarCP NIVELL 2Disposar del títolgratuat ESO, o:-Tenir pendent(ESO) per 2assigatures que nosiguin:-Llengua castellanao catalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell 2Complirar amb els requisitsacadèmics d’accés als ciclesformatius de grau mig, elsquals són:-Graduat en educaciósecundària obligatòria-Títol de tècnic auxiliar/ Títolde tècnic-Haver superat el 2on curs deBatxillerat Unificat Polivalent(BUP)-Haver superat el 2on curs delprimer bruña experimental dereforma dels ensenyamentsmitjans (REM)-Haver superat elsenseyaments d’Arts aplicadesi oficis artístics, el 3er curs delPla de mil novecientos sesenta y tres o bien, el 2on decomuns experimentals-Haver superat la provad’accés regulada perl’Administració educativaEstar enpossessiód’un CPnivell 1 de lamateixafamíliaprofessionalTenir superadala provad’accés a launiversitat pera majors de 25anys i/o 45anysDisposar delsconeixementsformatius oprofessionalssufucients quepermitin cursarambaprofitament laformacióCRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR ELCUMPLIMENT DELS REQUISITAS D’ACCÉSDisposar del títolbatxillerat, o:-Tenir pendent elTítol de Batxilleratper dos assigaturesque no siguin:-Llengua castellanao catalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell dos de lamateixafamíliaprofessionalEstar enpossessiód’un CPnivell 3Complir amb els següentsrequisits acadèmics d’accésals bruñas formatius de grausuperior, els quals són:-Haver superat 2on curs dequalsevol modalitat debatxillerat experimental-Haver cursat el Cursd’Orientació Universitària(COU) o bien Preuniversitari-Estar en possessió del títol deTècnic especialista, TècnicSuperior o bien altre d’equivalent aefectes acadèmics-Estar en possessió d’unatitulació universitària-Haver superat la provad’accés regulada perl’Administració educativa