Curs gratuit: Autòmates programables


Rate this post

Subvencionat
Requisits
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)
Objectius
• Conèixer els conceptes fonamentals en l’automatisme, de l’estructura de l’autòmat i el seu funcionament• Programar i realitzar el manteniment d’un autòmat programable.• Inspecció d’autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.
Continguts
-Automatismes-Maneig i instal·lació
Avaluació
La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en
Tipus de la prova: Prova TeòricaDurada: 1 hora. Es realitzarà en l’antepenúltima sessió. En tot cas es tindrà en compta que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el setenta y cinco i ochenta por ciento de la seva execució.Característiques: Constarà de diez preguntes, seis de respostes breus i cuatro de resolució de problemes.Valoració: serà numèrica de 0 a diez i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir cinco punts.
Tipus de la prova: Prova pràcticaDurada: dos hores. Es realitzarà en la penúltima sessió. En tot cas es tindrà en compta que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el setenta y cinco i ochenta por ciento de la seva execució.Característiques: Configurar un circuit bàsic d’automatismes programables, seleccionant-ne els elements i elaborant-ne els esquemes.Valoració: serà numèrica de 0 a diez i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir cinco punts.
La nota de la prova final serà la resultant d’obtenir la mitjana entre la nota de la prova teòrica i la de la prova pràctica.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament