Curs gratuit: Eines per al guia turístic


Rate this post

Requisits
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)
Objectius
Dotar als participants de coneixements bàsics en la realització de visites en espais d’interès cultural, adquirint coneixements relacionats amb la professió de guia.
Continguts
-La professió de guia: Característiques, habilitats i coneixements que debe tenir un guia-Eines i recursos per comunicar eficaçment com a guia
Avaluació
Tipus de prova pràctica: Exercici pràctic. Preparació d’una programació de 2 activitats on participi un guia de turisme.Durada: noventa minuts. A realitzar desde el ochenta por ciento del curs.Valoració: La pràctica es valorarà fins a un màxim de diez punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de cinco punts. Els criteris d’avaluació que s’empraran són: adaptació de les activitats programades al perfil destinatari, presentació, i presència de tots els elements com temporització, espais, característiques o bien altres.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament