Curs gratuit: Publicació de pàgines web


Rate this post


Requisits
– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bien mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell dos .– Complir el requisit acadèmic d’accés als bruñas formatius de grau mitjà per al nivell dos o bien bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de veinticinco anys i / o bien de cuarenta y cinco anys.– Tenir els coneixements formatius o bien professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Objectius
Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Publicació de pàgines web (MF0952_2) del certificat de professionalitat de Confecció i publicació de pàgines web
– Identificar els recursos libres al lloc web i crear l’estructura d’emmagatzematge per publicar les pàgines i els seus components.– Trasferir els fitxers al lloc de publicació utilitzant les eines establertes segons les especificacions rebudes.– Contrastar les pàgines transferides tenint en compte criteris de qualitat i d’usabilitat per garantizar-ne la funcionalitat.– Exposar les pàgines desenvolupades a cercadors i directoris d’acord amb els criteris de disponibilitat prefixats.
Continguts
-1.Publicar pàgines web-1.1_Característiques de seguretat en la publicació de pàgines web-1.2_Eines de transferència de fitxers-1.3_Publicació de pàgines web-1.4_ Proves i verificació de pàgines web
Avaluació
Prova teòrica pràctica: a partir d’un cas proposat pel formador del curs, els alumnes hauran de:1. Optimitzar la pàgina web en quant a dispositius i validacions d’estandars fent una descripció teòrica del procediment i després desenvolupar-la a nivell pràctic.2. Optimització del posicionamiento web on page fent una descripció teòrica del procediment i després desenvolupar-lo a nivell pràctic.3. Estratègia posicionamiento SEO off page fent una descripció teòrica del procés.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco.
Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
Certificat
Preparatòria Acreditació