Curs gratuit: Tècniques de rehabiltació fisioteràpia i psicomotricitat (Últimas plazas)


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio:  19/03/2016 (Últimas plazas)
Contacto: novecientos treinta y cuatro millones ochocientos doce mil setecientos diecisiete
RESENCIAL
LLOC: + TALENT.– C ACADEMIA 1 ALTELL
INICI: diecinueve-tres-2016FINAL: treinta-cuatro-dos mil dieciseis
DURADA: treinta Hores
HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores
SubvencionatPREINSCRIPCIOtwitterfacebookemailTècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitattecniques-de-rehabilitacio-fisioterapia-i-psicomotricitat-60325RequisitsEl personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)
ObjectiusAdquirir i desenvolupar estratègies d’intervenció i tècniques de rehabilitació basades en la fisioteràpia i la psicomotricitat.
mes…Continguts-Models d’intervenció-Tècniques d’intervenció-Àrees de intervenció
AvaluacióPel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica i una prova pràctica.
1. Prova escrita – tipus testDurada: cuarenta y cinco minutsCaracterístiques: veinticinco ítems del tipus “resposta única desde quatre opcions”.Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de trece punts. Per cada resposta adecuada se sumarà 1 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.Temporització: Desde la penúltima sessió del curs.
dos. Prova pràctica – simulacióDurada: treinta minutsCaracterístiques: Segons les indicacions del formador, els alumnes, en parelles, primer un farà de pacient i l’altre de fisioterapeuta, i a la inversa, hauran d’aplicar algunes de les tècniques d’intervenció treballades al llarg del curs.Valoració: L’escala és de l’1 al diez i per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de cinco punts.Temporització: Desde la penúltima sessió del curs.
La nota final serà la mitjana que s’obtingui entre les puntuacions de la prova teòrica i la prova final.
Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior al cinco. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un treinta por ciento del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant setenta por ciento .
CertificatAssistència i Aprofitament Aprofitament