Curs: MOS: Microsoft Office Excel II


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: diecinueve-diez-dos mil diecisiete
Contacto: novecientos treinta y cuatro millones ochocientos doce mil setecientos diecisiete
 
RESENCIAL
LLOC: CCOO Tarragona.– August cuarenta y ocho
INICI: diecinueve-diez-2017FINAL: dieciseis-once-dos mil diecisiete
DURADA: treinta Hores
HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:30 hores
Objectius
• Conèixer les funcions avançades per manipular un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel dos mil diez.• Superar la prova setenta y siete-ochocientos ochenta y ocho Microsoft Office Excel dos mil diez per obtenir la certificació.
• Configurar i mantenir un llibre compartit amb varies presentes, guardar-lo com a plantilla i fer un seguiment dels canvis realitzats per cada usuari i fusionar-los, trasferir dades en XML.• Auditar, canviar opcions i aplicar funcions a les fórmules, utilitzar les funcions sumatòries amb condicions i conèixer les fórmules i funcions matricials.• Aplicar funcions de gràfics avançades com afegir línies de tendència als gràfics, crear gràfics utilitzant plantilles, visualitzar les dades d’una cel·la amb minigràfics o bien crear gràfics de 2 eixos.• Aplicar anàlisis de dades mitjançant l’Anàlisi condicional, la funció Cerca l’objectiu, la funció Solver i les eines d’anàlisi automàtic.• Crear i administrar taules dinàmiques, aplicar-hi format, treballar amb les dades dins la taula dinàmica, utilitzar filtres d’informes i fraccionar les dades.• Crear un gràfic dinàmic.• Utilitzar fonts externes de dades: Access, text, web i altres fonts (SQL Server, Analysis Services, importació dades XML, Microsoft Query).• Crear, alterar i executar Macros, programar Macros per tal que s’executin en obrir el llibre i crear Macros d’acció.• Injerir controls de formulari, acotar-ne les propietats i conèixer els controls ActiveX.
Continguts
-Repàs de funcions principals de Microsoft Excel-Funcions avançades de Microsoft Excel
Avaluació
Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel dos mil diez, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o bien superior a setecientos punts sobre mil en l’examen oficial.
Prova pràctica mitjançant l’ordinador. Més concretament, amb una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Excel dos mil diez.Durada: cincuenta minutsCaracterístiques: dieciocho-veinte preguntes que abarquen entre treinta i cuarenta tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Excel 2010Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de setecientos punts.
Certificat
Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel dos mil diez