Curs: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 19/12/2016
Contacto: novecientos treinta y cuatro millones ochocientos doce mil setecientos diecisiete
LLEIDAPRESENCIAL
LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.– C PI I MARAGALL cuarenta y nueve-cincuenta y uno
INICI: diecinueve-doce-2016FINAL: veintisiete-siete-dos mil diecisiete
DURADA: ochocientos cuarenta Hores
HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores
Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Informació important
Amb la realització d’aquest Certificat de Professionalitat complert s’obté el CARNET INSTAL·LADOR ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ
Requisits
– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bien mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell dos.– Complir el requisit acadèmic d’accés als bruñas formatius de grau mitjà per al nivell dos o bien bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de veinticinco anys i / o bien de cuarenta y cinco anys.– Tenir els coneixements formatius o bien professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 
Objectius
Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials a partir d’un avantprojecte o bien condicions donades, d’acord amb les especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant la qualitat i la seguretat de les instal·lacions.
Continguts
-Instal·lacions elèctriques en edificis de despatxos, comerços i indústries-Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d’automatismes-Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió-Muntatge i manteniment de xarxes soterrades de baixa tensió-Muntatge i manteniment de màquines elèctriques-Mòdul de pràctiques professionals no laboralsAvaluació
L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de cinco punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etcétera).
Fundació Paco PuertoSeu CentralAdreça:Via Laietana, dieciseis-dieciocho, 8ª08003BarcelonaTelèfon:934812717