Curs: Pentinats, acabats i recollits


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 02/11/2017
Contacto: novecientos setenta y un millones trescientos cuarenta y tres mil ciento uno
Dades de l’acció formativaEsp Formativa MP76/17 PERRUQUERIACol·lectiuPersones en aturModalitat: PresencialCondueix a l’obtenció de certificat deInscripcions Fins:Dates Inici/Fi: De 02/11/2017 a 15/03/2018Horari:Família prof.:IMATGE PERSONAL (IMP)Lloc on s’imparteixIES QUARTÓ DE PORTMANYCAMÍ DE CAS RAMONS, S/N siete mil ochocientos veinte Sant Antoni de PortmanyTel.: novecientos setenta y un millones trescientos cuarenta y tres mil ciento uno Fax: Email: peiovila@gmail.comObservacions:Mòduls que s’imparteixenCodi Mòdul Nom Mòdul Duració (Hores)MF0349_2 Pentinats, acabats i recollits 120Codi84/17Codi EspIMPQ0208síNivell de225/10/2017CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportarCP NIVELL 2Disposar del títolgratuat ESO, o:-Tenir pendent(ESO) per 2assigatures que nosiguin:-Llengua castellanao catalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell 2Complirar amb els requisitsacadèmics d’accés als ciclesformatius de grau mig, elsquals són:-Graduat en educaciósecundària obligatòria-Títol de tècnic auxiliar/ Títolde tècnic-Haver superat el 2on curs deBatxillerat Unificat Polivalent(BUP)-Haver superat el 2on curs delprimer bruña experimental dereforma dels ensenyamentsmitjans (REM)-Haver superat elsenseyaments d’Arts aplicadesi oficis artístics, el 3er curs delPla de mil novecientos sesenta y tres o bien, el 2on decomuns experimentals-Haver superat la provad’accés regulada perl’Administració educativaEstar enpossessiód’un CPnivell 1 de lamateixafamíliaprofessionalTenir superadala provad’accés a launiversitat pera majors de 25anys i/o 45anysDisposar delsconeixementsformatius oprofessionalssufucients quepermitin cursarambaprofitament laformacióCRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR ELCUMPLIMENT DELS REQUISITAS D’ACCÉSDisposar del títolbatxillerat, o:-Tenir pendent elTítol de Batxilleratper dos assigaturesque no siguin:-Llengua castellanao catalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell dos de lamateixafamíliaprofessionalEstar enpossessiód’un CPnivell 3Complir amb els següentsrequisits acadèmics d’accésals bruñas formatius de grausuperior, els quals són:-Haver superat 2on curs dequalsevol modalitat debatxillerat experimental-Haver cursat el Cursd’Orientació Universitària(COU) o bien Preuniversitari-Estar en possessió del títol deTècnic especialista, TècnicSuperior o bien altre d’equivalent aefectes acadèmics-Estar en possessió d’unatitulació universitària-Haver superat la provad’accés regulada perl’Administració educativa