Curso gratuito: MUNTATGE, POSADA EN SERVEI, MANTENIMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 19/06/2017
Contacto: novecientos setenta y un millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos veintiseis 
Dades de l’acció formativaEsp Formativa 342/16 MUNTATGE, POSADA EN SERVEI, MANTENIMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓCol·lectiu prioritari: Presentes en aturModalitat: PresencialCondueix a l’obtenció de certificat de professionalitat:Inscripcions Fins:Dates Inici/Fi: De 19/06/2017 a 14/07/2017Horari:de ocho a 11Família prof.: ENERGIA I AIGUA (ENA)Lloc on s’imparteixGRUPO TESLA BALEARESC/SON BRULL, siete BJS siete mil tres PalmaTel.: novecientos setenta y un millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos veintiseis Fax: novecientos setenta y un millones setecientos cincuenta y mil trescientos ochenta y cinco Email:Observacions:Mòduls que s’imparteixenCodi Mòdul Nom Mòdul Duració (Hores)MF1526_2 Seguretat en instal·lacions receptores i aparells de gas 50Codi309/16Codi Esp ENAS0110síNivell de Qualificació:229/05/2017CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportarCP NIVELL 2Disposar del títolgratuat ESO, o:-Tenir pendent (ESO)per dos assigatures queno siguin:-Llengua castellana ocatalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell 2Complirar amb els requisitsacadèmics d’accés als ciclesformatius de grau mig, els qualssón:-Graduat en educació secundàriaobligatòria-Títol de tècnic auxiliar/ Títol detècnic-Haver superat el 2on curs deBatxillerat Unificat Polivalent(BUP)-Haver superat el 2on curs delprimer bruña experimental dereforma dels ensenyamentsmitjans (REM)-Haver superat els enseyamentsd’Arts aplicades i oficis artístics,el 3er curs del Pla de mil novecientos sesenta y tres o bien, el2on de comuns experimentals-Haver superat la prova d’accésregulada per l’AdministracióeducativaEstar enpossessiód’un CPnivell 1 de lamateixafamíliaprofessionalTenir superadala prova d’accésa la universitatper a majors de25 anys i/o 45anysDisposar delsconeixementsformatius oprofessionalssufucients quepermitin cursarambaprofitament laformacióCRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR EL CUMPLIMENT DELSREQUISITAS D’ACCÉSDisposar del títolbatxillerat, o:-Tenir pendent elTítol de Batxilleratper dos assigatures queno siguin:-Llengua castellana ocatalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell dos de lamateixafamíliaprofessionalEstar enpossessiód’un CPnivell 3Complir amb els següentsrequisits acadèmics d’accés alscicles formatius de grau superior,els quals són:-Haver superat 2on curs dequalsevol modalitat debatxillerat experimental-Haver cursat el Cursd’Orientació Universitària(COU) o bien Preuniversitari-Estar en possessió del títol deTècnic especialista, TècnicSuperior o bien altre d’equivalent aefectes acadèmics-Estar en possessió d’unatitulació universitària-Haver superat la prova d’accésregulada per l’Administracióeducativa