Curso gratuito: Transport sanitari


Rate this post

Datos del curso:

Data inicio: 04/09/2017
Contacto: novecientos setenta y un millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta
Dades de l’acció formativaEsp Formativa 329/16 TRANSPORT SANITARICol·lectiu prioritari: Presentes en aturModalitat: PresencialCondueix a l’obtenció de certificat de professionalitat:Inscripcions Fins:Dates Inici/Fi: De 04/09/2017 a 31/03/2018Horari:de novecientos treinta a 13.30Família prof.: SANITAT (SAN)Lloc on s’imparteixCAN VENTOSA – SERVEI DE TREBALL I FORMACIÓAV. D’IGNASI WALLIS veintiseis siete mil ochocientos EivissaTel.: novecientos setenta y un millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta Fax: Email: seo@eivissa.esObservacions:Mòduls que s’imparteixenCodi Mòdul Nom Mòdul Duració (Hores)MP0140 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Transport sanitari 160Codi247/16Codi Esp SANT0208síNivell de Qualificació:211/08/2017CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportarCP NIVELL 2Disposar del títolgratuat ESO, o:-Tenir pendent (ESO)per dos assigatures queno siguin:-Llengua castellana ocatalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell 2Complirar amb els requisitsacadèmics d’accés als ciclesformatius de grau mig, els qualssón:-Graduat en educació secundàriaobligatòria-Títol de tècnic auxiliar/ Títol detècnic-Haver superat el 2on curs deBatxillerat Unificat Polivalent(BUP)-Haver superat el 2on curs delprimer bruña experimental dereforma dels ensenyamentsmitjans (REM)-Haver superat els enseyamentsd’Arts aplicades i oficis artístics,el 3er curs del Pla de mil novecientos sesenta y tres o bien, el2on de comuns experimentals-Haver superat la prova d’accésregulada per l’AdministracióeducativaEstar enpossessiód’un CPnivell 1 de lamateixafamíliaprofessionalTenir superadala prova d’accésa la universitatper a majors de25 anys i/o 45anysDisposar delsconeixementsformatius oprofessionalssufucients quepermitin cursarambaprofitament laformacióCRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR EL CUMPLIMENT DELSREQUISITAS D’ACCÉSDisposar del títolbatxillerat, o:-Tenir pendent elTítol de Batxilleratper dos assigatures queno siguin:-Llengua castellana ocatalana-MatemàtiquesEstar enpossessiód’un CPnivell dos de lamateixafamíliaprofessionalEstar enpossessiód’un CPnivell 3Complir amb els següentsrequisits acadèmics d’accés alscicles formatius de grau superior,els quals són:-Haver superat 2on curs dequalsevol modalitat debatxillerat experimental-Haver cursat el Cursd’Orientació Universitària(COU) o bien Preuniversitari-Estar en possessió del títol deTècnic especialista, TècnicSuperior o bien altre d’equivalent aefectes acadèmics-Estar en possessió d’unatitulació universitària-Haver superat la prova d’accésregulada per l’Administracióeducativa